Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ webstránky je spoločnosť: Coach Training Academy s.r.o, Rajská 15, 811 08 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 48139033

DIČ: 2120081040

Číslo účtu: 2941004010/1100 (Tatra Banka)

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4100 4010

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103807/B

Nie sme platcami DPH.

Štatutár: Eva Bolemant, Na pasekách 10, 83106 Bratislava, 0903735513

Nakupovanie služieb na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva  služby predávajúceho iba prostredníctvom obchodného systému na

www.kurzy-koucingu.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop),

poštou, telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000

Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Odvtedy je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Pripísaním ceny za Darčekový poukaz na účet predávajúceho, sa kúpa Darčekového poukazu zrealizuje.

4.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, a to iba prvých 14 dní od objednania služby. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

5.

Ponuka Darčekového poukazu je aktívna jej zverejnením na stránke www.kurzy-koucingu.sk/darcek/. Trvanie ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Darčekový poukaz je stanovená predávajúcim, ktorý sa nezaväzuje k žiadnej minimálnej dobe trvania ponuky.

6.

Každý spotrebiteľ si môže objednať ľubovoľný počet Darčekový poukazov, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak. Darčekový poukaz je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

7.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť Darčekový poukaz iba za podmienok, ktoré sú zverejnené na stránke www. kurzy-koucingu.sk, prípadne v inštrukciách doručených spotrebiteľovi spolu s Darčekový poukazom. Doba platnosti Darčekového poukazu je vždy priamo uvedená v potvrdzujúcom e-maoly k objednávke.

8.

Na uplatnenie Darčekového poukazu  je potrebné dojednania termínu medzi spotrebiteľom a predajcom (napríklad deň a hodinu rezervácie), spotrebiteľ si dohodne spôsobom uvedeným na stránke www.kurzy-koucingu.sk (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Darčekového poukazu.

9.

Po uplynutí doby platnosti Darčekového poukazu stráca spotrebiteľ nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Darčekového poukazu bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Darčekový poukaz.

II. Dodacie lehoty

1.
Termín dodávky alebo odberu služby bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Produkt je dodaný kupujúcemu po pripísaní čiastky za produkt na účet predávajúceho.

III. Cena, platobné podmienky

1.
Cena služby je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.
Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a
služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.
Spotrebiteľ je oprávnený zrušiť objednávku bez poplatku do 14 dní odo dňa doručenia Darčekového poukazu elektronickou formou, pokiaľ Darčekový poukaz nebol použitý. Ak si Klient kúpi Darčekový poukaz, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od kúpy Darčekového poukazu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť e-mailom z e-mailovej adresy, z ktorej bol Darčekový poukaz objednaný na adresu cta@kurzy-koucingu.sk , pričom v správe musí byť identifikované číslo objednávky a počet Darčekových poukazov, od kúpy ktorých chce spotrebiteľ odstúpiť. Klientovi bude vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná.

V prípade, že spotrebiteľ neuhradí cenu za Darčekový poukaz v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Darčekového poukazu bez ďalšieho zanikajú.

V. Záverečné ustanovenia

1.
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

2.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Platforma riešenia sporov online

Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Ochrana osobných údajov

Firma Coach Training Academy, s.r.o. (predávajúci) ako prevádzkovateľ internetového
obchodu sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníkov nakladať v súlade zo zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje
zákazníka slúžia výlučne pre potreby Coach Training Academy, s.r.o. súvisiace s plnením
záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska,
adresu dodania tovaru, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu).
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie záväznej objednávky
odoslanej cez eshop – kúpnej zmluvy uzatváranej elektronicky podľa Všeobecných
obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania
služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní
Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru,
zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci
zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú
sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Bez výslovného súhlasu zákazníka nakladá spoločnosť Coach Training Academy s.r.o. s
osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.
Aktualizáciu osobných údajov môže zákazník vykonať ihneď po prihlásení sa do
internetového obchodu priamo v on-line režime. Na žiadosť zákazníka neodkladne vymažeme
všetky osobné údaje zo svojich informačných systémov.
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno,
priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné
telefónne číslo, kontaktná e-mailová adresa.
Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho
osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom
uvedeným vyššie tohto článku. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na
dobu:
a) trvania registrácie a ďalších 10 rokov po zániku registrácie v prípade registrovaných
zákazníkov, b) 10 rokov odo dňa doručenia tovaru v prípade neregistrovaných zákazníkov.
Spotrebiteľ/Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom formulára (v iných prípadoch
uhradením ceny zásielky), a v prípade, ak poskytol predávajúcemu osobné údaje nad rámec
osobných údajov, ktoré je možné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov”) spracovať aj bez súhlasu dotknutej osoby:
a) udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu
osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní formuláru za účelom vytvorenia databázy
zákazníkov, ďalej za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/alebo
plnením záväzkov z nej vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov,

b) potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné,
pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez
zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu
uskutočniť v rámci svojho profilu registrovaného zákazníka (ak je možné zmenu takto
vykonať).
Spotrebiteľ/Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného
oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho cta.bratislava@gmail.com alebo na vyššie
uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci
prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
Predávajúci je oprávnený v prípade, ak dôjde k zmene prevádzkovateľa portálu www.kurzy-
koucingu.sk, poskytnúť osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu a na účely stanovenom týmto
článkom novému prevádzkovateľovi portálu www.kurzy-koucingu.sk, s čím spotrebiteľ
uhradením ceny zásielky výslovne súhlasí.
K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu.
Ustanoveniami bodu Ochrana osobných údajov týchto všeobecných obchodných podmienok
nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Objednaním produktu udeľuje zákazník predávajúcemu súhlas, aby mu zasielal formou
emailových správ na emailovú adresu uvedenú vo formulári marketingové elektronické
zásielky (najmä newsletter), pričom v každej takejto zásielke bude aj odkaz na deaktiváciu
takejto spotrebiteľovej emailovej adresy a jej vyradenie z databázy na zasielanie
marketingových zásielok.
Pri online platbe za nákup cez platobnú bránu PayPal poskytuje zákazník svoje osobné údaje
priamo prevádzkovateľovi brány, spoločnosti PayPal (Europe) S?rl et Cie, SCA, registrovaný
pod značkou R.C.S. Luxembourg B 118 349, so zastúpením na adrese 5th Floor, 22-24
Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, podľa ich podmienok.

V Bratislave dňa 5.12.2017

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa môžu kedykoľvek meniť a prevádzkovateľ nie je povinný informovať o zmene Všeobecných obchodných podmienok zákazníkov. Aktuálne znenie nájde zákazník na tejto stránke.

V Bratislave dňa 5.12.2017